תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר חיבור סוכנות לביטוח , אתר האינטרנט מבית “חיבור סוכנות לביטוח" (להלן: “חיבור סוכנות לביטוח ” ו-“מעיין מלה אהרון סוכנת ביטוח ” בהתאמה). 
 2. אתר חיבור סוכנות לביטוח משמש כפלטפורמה מקוונת למידע בתחום הביטוח והינו המקיף והמקצועי לנושא זה במגוון תחומיו ביניהם: ביטוח בריאות, מחלות קשות, ביטוח חיים, תאונות אישיות, ביטוח סיעודי, ביטוח משכנתא, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה והשתלמות, קופות גמל וחיסכון.
 3. השימוש באתר, על כל התכנים והמידע המופיע בו, כפוף לקבלתך את כל תנאי תקנון השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: “התקנון“), ומהווה הסכמה בלתי מסויגת מצדך לכל תנאי תקנון השימוש להלן. 
 4. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע כללי, עדכני ומקיף בתחום הביטוח ושירותי החברה ויש להתייחס אליהם בזהירות רבה. המידע והתכנים באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ ביטוחי בידי סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני או חוות דעת מקצועית אחרת.

 • על אף שהאתר והמפעיל פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל אי דיוק ו/או טעות ו/או שגגה במידע ו/או בדרך העברתו ו/או הצגתו ו/או הבנתו.

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המופיעים בו את המשמעויות שלהלן:

  1. האתר” – אתר האינטרנט של חיבור סוכנות לביטוח / מעיין מלה אהרון בכתובת: hibur-ins.co.il
  2. המפעיל” – מפעילי האתר, מעיין מלה אהרון , משה מלה אהרון
  3. המשתמש” – כל אדם ו/או גוף אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בתכנים (כהגדרתם להלן) ו/או באיזה מהשירותים המוצעים באתר, בין אם באופן מזדמן ובין אם בדרך קבע. 
  4. התכנים” – לרבות, מידע מקצועי ביטוחי ופנסיוני, נתונים, עצות, המלצות, כתבות, מאמרים, הנחיות, פרסומות, פורומים, מחשבונים מכל סוג, תמונות, סרטונים וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט המופיע באתר ו/או עומד לרשות המשתמש. 

 2. כותרות הפרקים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות התקנון. 
 3. התקנון הנ”ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 

תנאי השימוש

 1. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים בין האתר ו/או המפעיל ובין המשתמש ו/או מי מטעמו. 
 2. תנאי השימוש באתר זה על פי תקנון זה, חלים על שימוש באתר, באמצעות כל מחשב ו/או כלי מדיה אחר ו/או כלי תקשורת אחר שבאמצעותו ניתן ואפשר לגלוש ו/או לאסוף מידע מאתר זה, וכן לבצע דרכו שימוש ו/או פעולות דרך אתר זה.
 3. כל משתמש מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והסכים להוראותיו. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש באתר וכן להוראות תקנון זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש, מכל סוג שהוא, באתר זה.
 4. האתר ו/או המפעיל ו/או ספקי התכנים והשירותים ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.
 5. תנאי לשימוש באתר ו/או צפייה בתכניו ו/או ביצוע פעילות כלשהי בו, בין באופן עצמאי ובין על-ידי אחר, הוא מתן הסכמה מצד המשתמש:

  1. לתקנון האתר, תוך הצהרה והתחייבות כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המפעיל ו/או מי מטעמו, להוציא טענות בקשר להפרת התחייבויות המפעיל על פי התקנון; בכלל זה, כי האתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים מכל סוג המופיעים באתר;
  2. למדיניות הפרטיות כפי שמופיעה באתר ובתקנון להלן. 
  3. לזכות המפעיל לערוך שינויים בתקנון ו/או במדיניות הפרטיות המופיעות באתר, ועל כל הנובע מכך מעת לעת. שינויים או התאמות כאמור יבוצעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, כאשר כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר. 
  4. כי רישומי המחשב של המפעיל ושלו בלבד לעניין הפעולות המתבצעות דרך האתר על-ידי המשתמש, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 6. כל משתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת כי אין כל מניעה מבחינה עובדתית, חוקית, מסחרית או משפטית ו/או בחינה אחרת כלשהי להתקשרותו בהסכם זה.

 

קניין רוחני

 1. האתר וכל המידע המצוי בו, לרבות אך לא בלבד: עיצוב האתר, קוד האתר, המדיה באתר, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים וכל חומר אחר אשר מוצג או ניתן לקליטה מהאתר. מובהר כי כל הזכויות במידע ובתכנים הכלולים באתר, כולל סימנים מסחריים ו/או זכויות יוצרים ו/או מדגמים (ככל שישנם) בין אם נרשמו ובין אם לאו, שייכים במלואם למפעיל ומהווים קניין רוחני בלעדי שלו ואין לעשות בהם שימוש אלא בכפוף לקבלת אישור כתוב מראש של המפעיל.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין להעתיק, לשכפל, להפיץ ולפרסם מידע ו/או תכנים מהאתר, וכן לעשות שימוש מסחרי בנתונים שיופיעו באתר, ללא אישור כתוב מראש של המפעיל. 

 

אחריות

 1. פרסומים: תכנים פרסומיים, ככל שישנם או יהיו באתר, הם באחריות בלעדית של המפרסמים והאתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם אינן אחראים לתוכן המודעות, הכתבות או לכל חומר פרסומי באתר. כל הסתמכות מצד המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו על תוכן ו/או מידע פרסומי באתר נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד. האתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם אינם אחראים להתקשרות, ככל שתיווצר, בין משתמש לבין מי מהמופיעים בפורטל ו/או לבין צד ג’, אינם אחראים לטיב ו/או איכות השירותים הניתנים בידי מי מהם למשתמש או צד שלישי, וכן אינם אחראים לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו הקשור במישרין או בעקיפין לתכני האתר.
 2. השימוש בתכנים המופיעים בפורטלים השונים באתר יעשה באחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להתקשרות, ככל שתיווצר, בין משתמש לבין מי מהמופיעים בפורטל ו/או לבין צד ג’. כמו שלא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות השירותים הניתנים בידי מי מהם למשתמש או צד שלישי. 
 3. האתר ו/או המפעיל לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, הקשור במישרין או בעקיפין לתכני האתר עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או מהשימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית או אחרת. 

 

מדיניות הפרטיות

 1. ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. לאתר ו/או למפעיל ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם. 
 2. המפעיל ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים כדי לשמור ככל הניתן על סודיות מידע. 
 3. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות מוחלטת, מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע המאוחסן על ידה בידי מבצעי פעולות בלתי-חוקיות. על כן, ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעיל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו. 
 4.  באתר זה עשוי להיות שימוש בקבצי -Cookies לצורך תפעולו השוטף. לרבות אך לא רק לצורך איסוף, ניתוח ואימות נתונים, שישמשו את המפעיל על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש כמו גם לצרכי אבטחת מידע. יובהר כי ככל שהמשתמש מעוניין להימנע מ- Cookies באפשרותו לבחון אפשרות זו ולצורך כך להתאים את הגדרות הדפדפן בו הוא עושה שימוש. 
 5. בנוסף לאמור, בנסיבות שיש בהן כדי להקנות פטור בשל אונס או סיכול החוזה על פי סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970, בין היתר, בעת פרוץ מלחמה ו/או מגפה לרבות מגפת הקורונה או כל מגפה בסדר גודל דומה לה, המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו. 
 6. המפעיל מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לצרכים המפורטים בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות שבאתר, לרבות לצרכי תפעול האתר ו/או שמירת קשר עם המשתמש ו/או שליחת תוכן פרסומי כמפורט להלן, למעט בקרות אחד יותר מהמצבים הבאים:

  1. המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעיל ו/או האתר לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי-חוקי;
  2. התקבל בידי המפעיל צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
  3. במקרים של מחלוקת או הליך משפטי;

 7. כמו כן, מוסכם כי המפעיל יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש באתר ללא זיהוי ספציפי שלו, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. 
 8. לשום אדם ו/או תאגיד ו/או מאן דהוא אחר, לרבות המשתמש, לא תהא זכות לבקש ו/או לדרוש ו/או לקבל מידע ו/או מסמכים בדבר פרטי ההתקשרות של המפעיל עם צדדים שלישיים.
 9. האתר ו/או המפעיל רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. 

 

שיפוי ופיצוי

 1. המשתמש מסכים בזאת לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישה הראשונה מצד מי מהם, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התקנון והוראות תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או בקשר עם שימוש ו/או פעילות המשתמש באתר.

 

משלוח דואר פרסומי

 1. המפעיל יהא רשאי לשלוח למשתמש מעת לעת, בדוא”ל או בכל מדיה אחרת שנמסרה לה על- ידי המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן כל מידע שיווקי ו/או פרסומי שלה לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים שיש או יכול להיות בו כדי לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי בידי המפעיל על אודותיו, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: “דיוור ישיר“). יצוין כי מידע זה ישלח אליך רק אם המשתמש נתן את הסכמתו לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות כל דין. 
 2. ככל שהמשתמש אישר את סעיף הדיוור ישיר כאמור, אולם אינו מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או מעוניין כי מידע כאמור יישלח רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת הנ”ל, עליו לשלוח פניה כאמור לכתובת הדוא”ל: Maayan@hibur-ins.co.il

 

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד. המשתמש מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ותכניו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

 יצירת קשר 

 1. אם נתקלת בפרסום שגוי או פוגעני באתר, בשימוש לרעה באתר או כל פעולה אחרת שאינה חוקית, ניתן לפנות למפעיל בכתובתו: Maayan@hibur-ins.co.il

 

חיבור סוכנות לביטוח מעיין מלה אהרון והצוות מאחלים לכם גלישה נעימה ופורייה באתר.